Rekrutacja


    Rekrutacja odbywać się będzie na zasadach określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r.w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz.1419) z późniejszymi zmianami.

    Do specjalizacji, mogą przystąpić osoby, spełniające następujące warunki:

    1. Posiadające tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera na jednym z wymienionych kierunków kształcenia: inżynieria biomedyczna, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, mechanika i budowa maszyn, informatyka oraz wykonywały przez okres co najmniej jednego roku w ciągu ostatnich trzech lat czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji Inżynieria Medyczna.

    2. Posiadające inne kwalifikacje zawodowe niż określone w punkcie 1. ale wykonujące przez co najmniej trzy lata w ciągu ostatnich pięciu lat czynności zawodowe zgodne z programem specjalizacji w dziedzinie Inżynieria Medyczna. Osoby te muszą uzyskać zgodę Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, wydaną na wniosek osoby ubiegającej się o taką zgodę.


Wykaz dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji


    Osoby spełniające warunki określone punkcie 1. składają następujące dokumenty:
              1. wniosek o rozpoczęcie specjalizacji, (formularz.pdf)
              2. poświadczonym za zgodność odpisem dyplomu szkoły wyższej,
              3. dokument potwierdzający zatrudnienie,
              4. zgoda pracodawcy na realizację specjalizacji Inżynieria Medyczna, (formularz.pdf)
              5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
              6. potwierdzenie/ksero dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
              7. ksero polisy OC i NW na czas realizacji specjalizacji Inżynieria Medyczna,
              8. ksero uzyskanych certyfikatów, dyplomów ukończonych szkoleń itp.    Osoby spełniające warunki określone punkcie 2. powinny:

I. Złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji Inżynieria Medyczna do Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi (www.wczp-lodz.pl) (WCZP) wraz z:

     1. podaniem do Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (www.cmkp.edu.pl) (CMKP) uzasadniającym wniosek,
     2. opinią konsultanta krajowego w dziedzinie Inżynieria Medyczna prof. dr hab. inż. lek. med. Grzegorza Pawlickiego,
     3. opinię właściwego towarzystwa naukowego lub stowarzyszenia zawodowego: PTIB (ptib.ibib.waw.pl) lub PTIK (www.ptik.info.pl)

    WCZP po sprawdzeniu formalnym dokumentów, o których mowa w punkcie I, przesyła je do CMKP. Dyrektor CMKP na podstawie opinii zespołu ekspertów, wydaje zgodę na rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie Inżynieria Medyczna lub odmawia jej wydania.


     II. Do zgody Dyrektora CMKP dołączyć poniższe dokumenty i złożyć je w jednostce szkolącej:

                   1. wniosek o rozpoczęcie specjalizacji, (formularz.pdf)
                   2. poświadczonym za zgodność odpisem dyplomu szkoły wyższej,
                   3. dokument potwierdzający zatrudnienie,
                   4. zgoda pracodawcy na realizację specjalizacji Inżynieria Medyczna, (formularz.pdf)
                   5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
                   6. potwierdzenie/ksero dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
                   7. ksero polisy OC i NW na czas realizacji specjalizacji Inżynieria Medyczna,
                   8. ksero uzyskanych certyfikatów, dyplomów ukończonych szkoleń itp.Miejsce składania dokumentów

Komplet dokumentów w tekturowej teczce opisanej imieniem i nazwiskiem należy złożyć w sekretariacie Instytutu Inżynierii Materiałowej (www.iim.p.lodz.pl) Politechniki Łódzkiej, ul. Stefanowskiego 1/15, (budynek A22 – tzw.” Stary Mechaniczny”), IV piętro, pokój 405 lub 407.

Dokumenty można również przesłać pocztą na adres:

Instytut Inżynierii Materiałowej
Politechnika Łódzka
Ul. Stefanowskiego 1/15,
90-924 Łódź
Z dopiskiem ” Specjalizacja Inżynieria Medyczna”Czas trwania rekrutacji

Do 31 marca 2014 roku.


Wysokość opłaty rekrutacyjnej

100 zł

Numer konta specjalizacji Inżynieria Medyczna


PEKAO SA 36 1240 3028 1111 0010 3741 7984 Z dopiskiem: I-7 specjalizacja